Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Altany i inne obiekty

 

KOMUNIKAT

 Krajowego Zarządu

 Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

 

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

 

 Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach: 

 • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. 

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców). 

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Krajowy Zarząd

 Polskiego Związku Działkowców

 Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

***

 

ZASADY BUDOWY SZAMBA NA DZIAŁCE RODZINNEJ - 09.02.2021

 

Zgodnie z § 41 pkt 7 regulaminu ROD działka może być wyposażona w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące szamba reguluje § 43 Regulaminu ROD w brzmieniu:

 • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 • Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

Zagadnienie dotyczące odległości w jakiej zbiornik musi być usytuowany, reguluje § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a odległość urządzeń sanitarnych należy mierzyć od pokryw i wylotów wentylacji szamba.

Odległości jakie należy zachować:

- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- 2 m od granicy działki sąsiedniej oraz drogi, ulicy lub ciągu pieszego - w tym także alei ogrodowej

-15 m od studni (§31 ust. 1 pkt 3) 

Biorąc od uwagę funkcje jakie spełnia działka rodzinna oraz możliwość korzystania z  niej jedynie sezonowo, Władze PZD uznają, że budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3 będzie wystraczająca. Ponadto, budowa do pojemności 10 m3 wiąże się z niższym kosztem, a przede wszystkim zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę, aczkolwiek art. 30 ust. 1 pkt 1 nakłada obowiązek zgłoszenia tego zamiaru do starostwa, bądź urzędu miasta (w powiatach grodzkich). Zgłoszenia dokonuje się na obowiązujących drukach, które można pobrać bezpośrednio w urzędzie, bądź na ich stronie internetowej.

Mimo dokonania zgłoszenia i uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy, zgodnie z § 43 regulaminu ROD o zamiarze realizacji tego przedsięwzięcia należy powiadomić na piśmie Zarząd ROD, załączając rysunek.

Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, działkowiec zobowiązany jest dostarczyć do właściwego organu:

 1. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla których nie jest wymagane pozwolenie,
 2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 3. Opis o zakresie robót do wykonania,
 4. Rysunek wskazujący lokalizację działki,
 5. Rysunek wskazujący lokalizację zbiornika na nieczystości na działce,
 6. Zaświadczenie Zarządu ROD o posiadanym tytule prawnym do działki w ROD.

W celu ułatwienia działkowcom uzupełniana zgłoszeń w załączeniu znajdują się pliki na których wskazane są pola, które należy wypełnić i jaka powinna być ich treść. 

Stan prawny na 8 lutego 2021 roku

 

 Budowa altany na działce w ROD 

 

  

 Przed rozpoczęciem budowy altany na działce w ROD trzeba zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego PZD, które kompleksowo regulują to zagadnienie.

Kwestie dotyczące budowy altany działkowej uregulowane są przede wszystkim w:

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 oraz 2014 poz. 40) w art. 29.

 Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) w art. 13.

 Ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 528) w art. 3.

 Regulaminie ROD z dnia 1 października 2015 r. w § 44.

 

 Definicja altany działkowej (art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r.)

Altana działkowa jest to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 

 

W myśl § 44 pkt 1 Regulaminu ROD altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

Przepisy nie zastrzegają, z jakiego materiału ma być wykonany budynek, dlatego altana może mieć konstrukcję zarówno murowaną jak i drewnianą.

 

UWAGA!

§ 68 Regulaminu ROD zabrania stawiania na działce budynków gospodarczych tj. szopy, komórki, toalety wolnostojące itp.  

 ***

Wymiary altany

 Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy do 35 m².

Ustawa o ROD znowelizowała prawo budowlane i od 19 stycznia 2014 r. dopuszczalna powierzchnia zabudowy altany w miastach i poza miastami została zrównana we wszystkich ROD i wynosi teraz 35 m². Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla działkowców, gdyż jest to największa powierzchnia altany, jaką dopuszczały wszystkie przepisy obowiązujące niemal od początku istnienia ogrodów działkowych.

 

Powierzchnię zabudowy liczy się po obrysie ścian zewnętrznych. Niedopuszczalne jest wybudowanie altany, która w podstawie znajdującej się przy gruncie jest zgodna z przepisami, natomiast jej górna część przekracza dopuszczalne normy.

Do powierzchni altany nie wlicza się  tarasu, werandy lub ganku, jeżeli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Taras weranda lub ganek mogą być zadaszone, ale powinny być otwarte, w związku z tym nie wolno ich zabudowywać. Jeżeli jednak działkowiec mimo zakazu zabuduje taras, ganek, lub werandę, to ich powierzchnia będzie wliczana do normatywnej powierzchni altany.

 

Zgodnie z § 44 pkt 3 regulaminu ROD altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. Określenia dach płaski i dach stromy są sprecyzowane w Polskiej Normie PN-89/B-10425, zgodnie z którą:

 • dach płaski – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątem nie większym niż 12°,
 • dach stromy – to dach, którego połacie dachowe są nachylone do płaszczyzny pod kątem większym niż 12°.

Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o ROD budynki, których wymiary przekraczają dozwoloną powierzchnię zabudowy nie powinny znajdować się na działkach w ROD, ponieważ jest to niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Lokalizacja altany na działce

W § 44 pkt 5 regulaminu ROD wyraźnie zapisano, że odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. W regulaminie ROD nie ma jednak żadnego przepisu, który zezwalałby na wybudowanie altany w odległości mniejszej niż 3 metry za zgodą sąsiada lub zarządu ROD. Jeżeli nie przewidziano takiej możliwości w uregulowaniach prawnych, to znaczy, że altany nie można pod żadnym pretekstem zbudować w odległości mniejszej niż wskazana. Regulamin nie upoważnia bowiem żadnego organu Związku na wyrażenie takiej zgody, dlatego zarząd ROD nie ma prawa jej udzielić.

 

W związku z tym, że taras stanowi integralną część altany, to jego odległość od granicy działek powinna również wynosić 3 metry.

Jeżeli działka jest bardzo wąska lub nietypowo umiejscowiona i nie da się na niej wybudować altany w taki sposób, aby zachować odległość 3 metrów od granicy działki, wtedy plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany. Działkowiec zobowiązany jest wówczas wybudować altanę zgodnie z tym planem. Jest to jedyne możliwe odstępstwo od zachowania reguły 3 metrów przewidziane prawem.

***

Instalacja elektryczna – zabezpieczenia

 W skrzynce zewnętrznej (szafce) zainstalowany jest wyłącznik nadprądowy S-191 C20 (wyłącznik nadmiarowo prądowy, 20 A) zapobiegający większym awariom.

W altanie należy zamontować wyłącznik ≤ 16 A.

Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .