Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

melioracja

Szanowni działkowcy

Chroniąc Ogród przed zalaniem chronimy nasz dobytek

***

 

 

SYSTEMATYCZNE CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACJYJNYCH A PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA GRUNTÓW PODMOKŁYCH

 

Długotrwałe okresy suszy powodują brak zainteresowania konserwacją urządzeń melioracyjnych. Przy obfitych opadach deszczu brak stałej systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych oraz przepustów będzie powodować lokalne podtopienia gruntów, zalania posesji i ogródków. Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej. Według przepisów do właścicieli gruntów i posesji należy: budowa, przebudowa i utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, partycypacja w kosztach utrzymania rowów, z których właściciel nieruchomości odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodę opadową, utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

 

Właściciele i użytkownicy gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracyjne są zobowiązani do:

 

1) wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;

 

2) wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów (po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wycięcie od władz gminy);

 

3) wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;

 

4) naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;

 

5) odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;

 

6) bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

 

Cieki wodne nie mają granic, zatem podtopienia powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel nieruchomości nie należący do spółki wodnej powinien sam dbać o stan rowów na terenie własnej posesji. 

Ponadto zgodnie z art. 29 ww. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Nie może też odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Niszczenie lub uszkadzanie urządzeń melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z poźn. zm.).

  

MELIORACJA W ROD "STOCZNIOWIEC"

 

Wyspa Pucka jest aktywną gospodarczo wyspą odrzańską (zabudowania, rodzinne ogrody działkowe, łąki) położoną pomiędzy Odrą, Regalicą i jeziorem Dąbie w granicach administracyjnych miasta Szczecina (Międzyodrze-Wyspa Pucka – 31,85 km²).

Teren Wyspy Puckiej stanowią nisko położone, głębokie (sięgające kilkunastu metrów) torfy, których eksploatacja wymaga stałej kontroli poziomu wód gruntowych. Tereny torfowe, zlokalizowane w dolinach rzecznych, zasilane przez wody gruntowe i płynące, mogą być użytkowane jedynie przy obecności odpowiedniej ilości wody. Charakterystyczną cechą takich terenów jest nadmierne gromadzenie wody uniemożliwiające ich eksploatację rolniczo-ogrodniczą a w czasie długotrwałej suszy ich wysychanie i groźba pożaru. Warunkiem ich użytkowania jest obecność odpowiedniego i sprawnie działającego systemu melioracyjnego.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat eksploatacji gruntów pod uprawy na terenie Wyspy Puckiej zaszły nieodwracalne zmiany. Wysokość terenu w stosunku do wód okalających wyspę obniżyła się o kilkadziesiąt centymetrów. Powoduje to, że jakość i konserwacja systemu melioracyjnego wyspy nabrały szczególnego znaczenia.

System melioracyjny Wyspy Puckiej to zespół powiązanych wzajemnie systemów szczegółowych zlokalizowanych w zagospodarowanych częściach wyspy (na polach uprawnych, ogrodach działkowych, osiedlach mieszkalnych). Centralną część Wyspy przecina dwuspadowy kanał główny, z odgałęzieniem biegnącym wzdłuż ul. Wyspiarzy (kanał pompowy), podzielony w środkowej części drewnianą zastawą tzw. mnichem, połączony z dwiema stacjami pomp (administrowanymi przez ZWiK Szczecin i PGW Wody Polskie), których zadaniem jest utrzymywanie poziomu wód gruntowych Wyspy w granicach 1,0-1,5 m p.p.m. 

System melioracyjny Wyspy Puckiej (czerwona linia)

Przepompownia PGW Wody Polskie

W latach 2012-2014, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego – Wyspa Pucka”, podwyższono oraz uszczelniono przegrodą przeciwfiltracyjną korpus wału przeciwpowodziowego biegnącego wzdłuż prawego brzegu rzeki Odry Zachodniej na długości 3420 m. W rezultacie tych działań teren Wyspy Puckiej został przekształcony w zamkniętą bezodpływową nieckę. Przyniosło to niekorzystne skutki. W okresie intensywnych opadów wały przeciwpowodziowe ułatwiają gromadzenie wód opadowych a torfowe podłoże nie jest w stanie skutecznie odprowadzić ich nadmiaru. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wypompowywanie wody z zalanego terenu. Jest to możliwe tylko na obszarach wyposażonych w sprawnie działający system melioracyjny.

Gromadzenie się wody u podnóża wału przeciwpowodziowego

Główny system wodno-melioracyjny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stoczniowiec” obejmuje ponad 5,5 km otwartych (nie zabudowanych), umocnionych faszyną ziemnych rowów melioracyjnych, o szerokości 60-80 cm i głębokości nie przekraczającej 80 cm, odbierających wodę z terenu o powierzchni  32 ha. W skład systemu wchodzą trzy równoległe kanały główne: (Ciek Północny – przebiegający wzdłuż drogi dojazdowej w sektorze A, Ciek Centralny – wzdłuż drogi pomiędzy sektorami B i C oraz odgrywający mniejszą rolę Ciek Południowy – przebiegający wzdłuż ul. Kutrowej), centralny zbiornik odpływowy i sieć kanałów szczegółowych (dopływów) zlokalizowanych przy granicach działek. Każdy kanał główny ma swoje ujście do kanału pompowego przebiegającego wzdłuż ul. Marynarskiej, od którego zależy utrzymanie na właściwym poziomie lustra wody w systemie wewnętrznym ROD. Dla prawidłowego działania systemu wewnętrznego ROD wymagana jest coroczna konserwacja, polegająca na utrzymaniu parametrów rzędnych dna, umożliwiających swobodny spływ wód ze zlewni. Ważnym elementem jest również ujednolicenie (na całej długości) umocnień brzegowych celem wyeliminowania obsuwania się skarp, powodujących zatory na ciekach, blokujące odpływ wód oraz usuwaniu zalegającej i zarastającej koryto rowu roślinności. Zgodnie z zapisem § 67 ust. 3 Regulaminu ROD „Działkowiec obowiązany jest utrzymywać w czystości i estetycznym stanie rowy melioracyjne na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony”. Jednak działania te przynoszą efekt dopiero wtedy gdy prace zostaną wykonane jednoczasowo na całej długości rowu. Oczyszczenie fragmentu rowu przynosi zwykle efekt odwrotny od zamierzonego gdyż prowadzi do miejscowego zatrzymania wody i nasilenia efektów gnilnych. Z kolei, nadmierne pogłębienie i obniżenie dna rowu przyczynia się do powstania niekorzystnych zmian w gruncie organicznym, skutkujących obniżeniem terenu, jak również wywołaniem nieprzewidywalnych sytuacji podczas wezbrań powodziowych w rzece Odrze. Z tego powodu, oraz powodów przytoczonych powyżej, zakres prac konserwacyjnych na rowach odwadniających ogrody musi być prowadzony z dużą uwagą ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych kanałów podstawowych wyspy.

 

Z lewej strony: Zbiornik odpływowy ROD "Stoczniowiec", pośrodku: Oczyszczony boczny rów melioracyjny, z prawej strony: Zaniedbany boczny rów melioracyjny

 

W roku 2018 wiosenna ocena stanu systemu wodno-melioracyjnego ROD ujawniła znaczne zamulenie rowów i związane z tym zaleganie wody oraz daleko posuniętą degradację umocnień brzegowych: osuwiska, resztki starej faszyny, umocnienia z blachy falistej, betonu, PCV itp. W celu przywrócenia systemowi jego funkcji zlecone zostały prace polegające na gruntownej konserwacji cieków: Centralnego i Północnego oraz częściowo ich dopływów bocznych (wraz z przepustami) co pozwoliło na obniżenie lustra wody w systemie o ok. 40-60 cm.

W roku 2019 Zarząd ROD, mając na uwadze zabezpieczenie terenu ROD przed zalewaniem w okresie wiosennym (sytuacje takie miały miejsce w latach 2017 i 2018), podjął działania mające na celu przeprowadzenie kompleksowej jesiennej konserwacji rowów bocznych (dopływów) w sektorach A i B. Wyniki przeglądów letnich ujawniły bowiem katastrofalny stan większości rowów w tych sektorach. Podjęto działania zmierzające do nakłonienia działkowców do współpracy w tym zakresie (zbieranie deklaracji, ogłoszenia). Działania te nie przyniosły spodziewanych efektów. Jedynie niewielka liczba rowów została prawidłowo oczyszczona i zgłoszona do przeglądu. Wobec tego Zarząd, kierując się treścią uchwały nr 16/2018 WZ członków ROD "Stoczniowiec" z dnia 21 kwietnia 2018 r. uzyskał zgodę na obniżenie poziomu wody w systemie melioracyjnym Wyspy i zlecił wykonanie prac konserwacyjnych i odtworzeniowych profesjonalnej firmie melioracyjnej. Prace zostały wykonane w ostatniej chwili, w październiku 2019 r., na koszt użytkowników działek (średnio 170 zł od działki). W grudniu 2019 r., po analizie sytuacji finansowej Ogrodu, Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu zadania kwotą stanowiącą 30% wartości wykonanych prac. Prace wykonane w latach 2018-2019 pozwoliły na przywrócenie prawidłowych stosunków wodnych na 2/3 powierzchni użytkowej Ogrodu. W roku 2020 analogiczne działania zostaną podjęte w odniesieniu do pozostałej części Ogrodu tj. do sektorów C i D.

Zalane tereny przy ul. Marynarskiej (wiosna 2020)

*** 

Coroczna konserwacja rowów melioracyjnych !!!

Zgodnie z postanowieniem § 67 ust. 3 Regulaminu ROD działkowiec jest zobowiązany do utrzymywania w czystości i estetycznym stanie przylegające do działki rowy melioracyjne. Mając na uwadze duże znaczenie poprawnie działającego systemu melioracyjnego i trudności w określeniu zakresu prac w przypadku rowów graniczących z działkami położonymi po obu stronach rowu Zarząd ROD przyjął zasadę polegającą na tym, że w latach parzystych obowiązek utrzymania rowu w należytym stanie przypada dzierżawcom działek położonych na prawym brzegu rowu a w latach nieparzystych obowiązek ten przypada działkowcom, których działki są położone po lewej stronie rowu. Poniżej przedstawiono wykaz działek, których dzierżawcy są zobowiązani w roku 2020 do konserwacji rowów przylegających do ich działek.  

 

Harmonogram czyszczenia rowów w roku 2020

Lp. Nr działki Numer rowu
1 A016 2
2 A017 2
3 A018 2
4 A019 2
5 A020 2
6 A021 2
7 A022 2
8 A023 7
9 A024 7
10 A025 7
11 A026 7
12 A027 7
13 A028 7
14 A029 7
15 A030 7
16 A031 7
17 A032 7
18 A053 8
19 A054 8
20 A055 8
21 A056 8
22 A057 8
23 A058 8
24 A077 4
25 A078 4
26 A079 4
27 A080 4
28 A081 9
29 A082 9
30 A083 9
31 A084 9
32 A085 9
33 A086 9
34 A087 9
35 A088 9
36 A089 9
37 A090 9
38 A091 9
39 A092 9
40 A093 9
41 A113 5
42 A114 5
43 A115 5
44 A116 5
45 A117 10
46 A118 10
47 A119 10
48 A120 10
49 A121 10
50 A122 10
51 A123 10
52 A124 10
53 A125 10
54 A126 10
55 A127 10
56 A128 10
57 A129 10
58 A130 10
59 A144 6
60 A145 6
61 A146 6
62 A147 11
63 A148 11
64 A149 11
65 A150 11
66 A151 11
67 A152 11
68 A153 11
69 A154 11
70 A155 11
71 A156 11
72 A175 12
73 A176 13
74 A177 13
75 A178 13
76 A179 13
77 A180 13
78 A183 13
79 B014 14
80 B015 14
81 B016 14
82 B017 14
83 B018 14
84 B019 14
85 B020 14
86 B021 14
87 B022 14
88 B023 14
89 B024 14
90 B025 14
91 B026 14
92 B041 15
93 B042 15
94 B043 15
95 B044 15
96 B045 15
97 B046 15
98 B047 15
99 B048 15
100 B049 15
101 B050 15
102 B051 15
103 B052 15
104 B067 16
105 B068 16
106 B069 16
107 B070 16
108 B071 16
109 B072 16
110 B073 16
111 B074 16
112 B075 16
113 B076 16
114 B077 16
115 B078 16
116 B092 17
117 B093 17
118 B094 17
119 B095 17
120 B096 17
121 B097 17
122 B098 17
123 B099 17
124 B100 17
125 B101 17
126 B102 17
127 B103 17
128 B104 17
129 B120 18
130 B121 18
131 B122 18
132 B123 18
133 B124 18
134 B125 18
135 B126 18
136 B127 18
137 B128 18
138 B129 18
139 B130 18
140 B145 19
141 B146 19
142 B147 19
143 B148 19
144 B149 19
145 B150 19
146 B151 19
147 C011 20
148 C012 20
149 C013 20
150 C014 20
151 C015 20
152 C016 20
153 C017 20
154 C018 20
155 C019 20
156 C020 20
157 C031 21
158 C032 21
159 C033 21
160 C034 21
161 C035 21
162 C036 21
163 C037 21
164 C038 21
165 C039 21
166 C040 21
167 C051 22
168 C052 22
169 C053 22
170 C054 22
171 C055 22
172 C056 22
173 C057 22
174 C058 22
175 C059 22
176 C060 22
177 C071 23
178 C072 23
179 C073 23
180 C074 23
181 C075 23
182 C076 23
183 C077 23
184 C078 23
185 C079 23
186 C080 23
187 C090 24
188 C091 24
189 C092 24
190 C093 24
191 C094 24
192 C095 24
193 C096 24
194 C097 24
195 C098 24
196 C108 25
197 C109 25
198 C110 25
199 C111 25
200 C112 25
201 C113 25
202 C114 25
203 C115 25
204 C116 25
205 C121 26
206 C122 26
207 C123 26
208 C124 26
209 C125 26
210 C136 Kanał południowy
211 C137 Kanał południowy
212 C138 Kanał południowy
213 C139 Kanał południowy
214 C140 Kanał południowy
215 C141 Kanał południowy
216 C142 Kanał południowy
217 C143 Kanał południowy
218 C144 Kanał południowy
219 C145 Kanał południowy
220 C146 Kanał południowy
221 C147 Kanał południowy
222 C148 Kanał południowy
223 C149 Kanał południowy
224 C150 Kanał południowy
225 C151 Kanał południowy
226 C152 Kanał południowy
227 C153 Kanał południowy
228 C154 Kanał południowy
229 C155 Kanał południowy
230 C156 Kanał południowy
231 C157 Kanał południowy
232 C158 Kanał południowy
233 C159 Kanał południowy
234 C160 Kanał południowy
235 C161 Kanał południowy
236 C162 Kanał południowy
237 C163 Kanał południowy
238 D001 27
239 D002 27
240 D003 27
241 D004 27
242 D011 28
243 D012 28
244 D013 28
245 D014 28
246 D015 28
247 D016 28
248 D023 29
249 D024 29
250 D025 29
251 D026 29
252 D027 29
253 D028 29
254 D035 30
255 D036 30
256 D037 30
257 D038 30
258 D039 30
259 D040 30
260 D047 31
261 D048 31
262 D049 31
263 D050 31
264 D051 31
265 D052 31
266 D053 31
267 D062 32
268 D063 32
269 D064 32
270 D065 32
271 D066 32
272 D067 32
273 D068 32
274 D069 32
275 D070 32
276 D079 33
277 D080 33
278 D081 33
279 D081A 33
280 D082 33
281 D083 33
282 D084 33
283 D085 33
284 D086 33
285 D087 33
286 D088 33
287 D101 35
288 D102 35
289 D103 35
290 D106 34
291 D107 34
292 D108 34
293 D109 34
294 D110 34
295 D121 35

 

 

ROWY MELIORACYJNE – KONSERWACJA JESIENNA 2019 

Tegoroczne wyniki przeglądu bocznych rowów melioracyjnych wykazały, że w większości przypadków ich stan jest katastrofalny (!)

PGW Wody Polskie utrzymują stały stan wody w systemie melioracyjnym Wyspy Puckiej. Jeżeli w rowach znajdujących się przy działkach nie ma wody do głębokości około 40 cm to rów jest zamulony i niedrożny. Drożność rowów melioracyjnych jest podstawą istnienia Ogrodu. Ich zły stan przy dużych opadach może doprowadzić do podtopień a przy suszy wzrasta ryzyko pożaru (torf, z którego jest zbudowana Wyspa może się zapalić w wyniku suszy). W związku z powyższym Zarząd ROD „Stoczniowiec”, po raz kolejny, prosi działkowców o wykonanie jesiennej konserwacji rowów w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r. Po tym terminie, działając zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PZD w ROD „Stoczniowiec” nr 16/2018 w sprawie utrzymania rowów melioracyjnych na terenie ogrodu w stanie zgodnym z regulaminem ROD Zarząd dokona jesiennej konserwacji zanieczyszczonych rowów bocznych a jej kosztami obciąży działkowców (około 400 zł).

 

Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .