Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

 

OD "STOCZNIOWIEC" STAWIAMY NA EKO

***

Miła wiadomość, będziemy bardziej EKO - UZYSKALIŚMY DOTACJĘ Z FUNDUSZU KARR

 Jednym z głównych haseł bieżącej edycji Programu Społecznik jest "Stawiamy na EKO".

W ramach hasła "Radzimy się młodzieży", organizatorzy liczą na inicjatywę młodej części społeczeństwa, która w trudnym czasie pandemii udowodniła, że w wyjątkowy sposób potrafi podejmować się działań społecznych, wolontarystycznych, a także wykazuje się niezwykłą kreatywnością.

 

Ale to nie wszystko!

W ROD "Stoczniowiec" od maja 2021 realizujemy już nasz program EKO-Patrol, w ramach którego młodzież "uwalnia" Ogród od śmieci porozrzucanych przez działkowców na drogach i alejkach ogrodowych

***

 

 W roku 2020 wywoziliśmy z ogrodu głównie niesegregowane odpady zmieszane

co stanowiło aż 75,6% wszystkich odpadów

***

 Segregujmy odpady – będzie taniej i bardziej EKO

w Ogrodzie podstawiamy pojemniki na:

Plastik

Papier

Szkło

 Odpady zmieszane

Bioodpady wrzucamy do kompostowników (!)

 

Co zrobić z gruzem po remoncie?

 Śmieci pochodzących z remontu, takich jak gruz, chemikalia, fragmenty podłóg, okien, elementy gu­mowe, nie wolno wyrzucać do ogrodowych pojemników na odpady, ponieważ ich utylizacja odbywa się w inny sposób. Można je samodzielnie wywieźć do PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Utylizacja jest darmowa, ale należy pokryć koszty ich przewozu. Można też wynająć specjalny kontener na odpady budowlane, który zajmująca się tym firma dostarcza we wskazane miejsce na określony umową czas, a potem go odbiera razem z odpadami. Koszt tego rozwiązania zależy od pojemności kontenera i miejscowości (od ok. 500 zł za 3 m3). Tańszą opcją są tzw. big bagi (ok. 250 zł za 1,5 m3).

 ***

więcej szczegółów na stronie internetowej ecoszczecin.pl

Segregacja odpadów - Portal ecoszczecin.pl

 Mapa zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl

 

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA (przedłużone do 14 marca 2021!)

 

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

 

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI JEST OBOWIĄZKOWE W CAŁYM KRAJU.

 

WAŻNE!

Od 27 lutego nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

 

GDZIE NIE TRZEBA ZASŁANIAĆ UST I NOSA?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogrodach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

 Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 ***

Zmiany w funkcjonowaniu biur jednostek PZD

W związku z potrzebą zapewnienia ciągłości pracy jednostek PZD w czasie epidemii, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę, która zmienia zasady działania wszystkich biur w Związku. Dokument ten – wydany na podstawie tzw. specustawy COVID-owej – ma na celu dostosowanie działalności wszystkich biur do pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kraju. Chodzi o ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie biura, aby nie narażać zdrowia pracowników i działkowców, a jednocześnie – nie doprowadzić do paraliżu biura. Krajowy Zarząd wprowadził możliwość tzw. zdalnego albo hybrydowego systemu pracy w biurach jednostek PZD. W związku z tym pracownicy ROD będą pojawiali się w biurze rotacyjnie (naprzemiennie), tak aby nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu. Rozwiązanie to ma zapewnić nie tylko bezpieczeństwo dla interesantów, członków organów Związku oraz pracowników, ale również umożliwić nieprzerwaną kontynuację działalność biur. Mając więc na uwadze tę szczególną sytuację, działkowcy i wszyscy interesanci są proszeni o ograniczenie kierowanych spraw wyłącznie do tych najpilniejszych, a także o powstrzymanie się w najbliższym okresie od osobistych wizyt w biurach jednostek PZD. Wprowadzone ograniczenia uniemożliwią bowiem pełną obsługę interesantów przez pracowników biur.

 

 

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

 

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zaleca się pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczenie wychodzenia z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

  

W związku z powyższym Zarząd ROD prosi o załatwianie spraw telefonicznie (telefony będą czynne w środę i sobotę godzinach pracy biura). W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu wizyty.

Numery telefonów znajdują się w zakładce "TABLICA"

*** 

 COVID 19 - zasady bezpieczeństwa w ROD - 12.10.2020

 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący się bezpośrednio do ROD.  Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3  pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie „rodzinnego ogródka działkowego”. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że intencją autorów rozporządzenia było zwolnienie osób przebywających na działce w ROD z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Z uwagi na pewne nieścisłości w nazewnictwie, warto jednak zachować ostrożność przy interpretacji przepisu. Mianowicie w rozporządzeniu posłużono się pozaustawowym pojęciem „rodzinnego ogródka działkowego”, a ustawa o ROD posługuje się pojęciem „rodzinnego ogrodu działkowego”. Czyni to zasadnym pytanie, czy intencją autorów było objęcie zwolnieniem całego terenu ROD, czy też jedynie terenu działki – potocznie nazywanej „ogródkiem” - czyli obszaru, do którego działkowiec posiada prawo dzierżawy działkowej. W sensie stricte prawnym kwestia ta jest raczej jasna – brak maseczki podczas pobytu na dowolnym fragmencie ROD, nawet poza „działką”, nie powinien stanowić podstawy do nałożenia mandatu. Ale do tematu warto podejść bardziej zdroworozsądkowo. O ile bowiem na działce jesteśmy względnie bezpieczni, to na terenach wspólnych ogrodu – gdzie łatwiej o kontakt z innymi osobami – należy zachować ostrożność. Zwłaszcza, jeżeli uwzględni się regulację z  § 27 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia. Przepis ten nakazuje zakrywanie nosa i ust na  „terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania”. Chociaż z uwagi na w/w § 27 ust. 3  pkt 12, można przyjąć, że pojęcie „nieruchomości wspólnych” nie obejmuje „terenu ogólnego ROD, przeznaczonego do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek – art. 2 pkt 3 ustawy o ROD”, to dla bezpieczeństwa własnego i innych celowym byłoby zachowywać się na nich w sposób analogiczny, tj. zasłaniać usta i nos. Niezależnie od rozporządzanie RM, warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi na terenie ROD przepisami wprowadzonymi przez PZD, zarządy ogrodów zostały upoważnione do wprowadzania lokalnych, czasowych ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz wyłączania części infrastruktury ogrodowej z użytku ( § 7 uchwały KZ PZD 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii).

 

R.pr. B Piech 

 

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy:

 

1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne.

 

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).

 

Pamiętajmy o zaleceniu DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

  1. Dystans
  2. Dezynfekcja
  3. Maseczka
  4. Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  5. Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy.

 

Szanowni Państwo,

Zarząd ROD "Stoczniowiec" prosi wszystkich odbiorców mediów (energii elektrycznej i wody pitnej) o terminowe uregulowanie zobowiązań.

W czasie pandemii znacząco wzrosło zużycie mediów. Dodatkowo ZWiK – dostawca wody pitnej, zmienił zasadę rozliczeń i fakturuje odbiorców wody w odstępach dwumiesięcznych, a nie jak dotychczas dwa razy w roku. Stawka za wodę pitną wzrosła z 4,71 zł/m3 do 4,95 zł/m3. Jednocześnie, mając na uwadze trudności finansowe działkowców związane z utratą równowagi na rynku pracy Zarząd czasowo odstąpił od wyłączania dostępu do energii elektrycznej dłużnikom. Wszystko to prowadzi do rosnącego deficytu na kontach rozliczeń mediów i związanego z tym zagrożenia utraty zdolności do terminowej realizacji faktur dostawców mediów w kolejnych okresach rozliczeniowych.

 

 

W E Z W A N I E (!)

Zarząd ROD „Stoczniowiec” wzywa dzierżawców działek z sektorów C i D na terenie, których znajduje się rów melioracyjny do: 

 

1) zabezpieczenie brzegów rowu,

2) odchwaszczenia korony rowu,

3) odchwaszczenia i odszlamienia dna rowu na głębokość do 40 cm (między słupkami melioracyjnymi),

4) udrożnienia rowu, w przypadku jego niedrożności (szczególnie odcinki między sąsiadującymi działkami).

do dnia 31.08.2020 r.

 

Po dokonaniu ww. czynności prosimy o zgłoszenie tego faktu do Zarządu

Prawidłowo oczyszczony i zabezpieczony rów melioracyjny

Szczecin 12.08.2020 r.

po przeczytaniu koniecznie zajrzyj do zakładki "Melioracja" 

*** 

Rodzinny Ogród Działkowy "Stoczniowiec" jest ogrodem przyjaznym

 

Znajduje się w samym centrum miasta Szczecina – na Wyspie Puckiej

 Zajmuje powierzchnię 32 ha i posiada 644 działki

Ogród posiada dobrą infrastrukturę tj.:

– energię elektryczną, wodę do picia i wodę do podlewania warzyw i kwiatów,

 – sieć utwardzonych dróg wewnętrznych,

 – cztery bramy wjazdowe, w tym trzy otwierane elektronicznie,

 – niezależną stację transformatorową,

 – hydrofornię,

– świetlicę, biuro (dom działkowca),

– zaplecze magazynowe.

 

Biuro Ogrodu jest czynne w każdą środę w godzinach 14:00 – 18:00

***

 

Szanowni Działkowcy informujemy, że wszystkie ogłoszenia dostępne są w zakładce TABLICA

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego nowego FORUM

Można tam zamieszczać swoje ogłoszenia jak i też dzielić się z innymi działkowcami swoim doświadczeniem.

Wystarczy się zarejestrować w panelu FORUM

***

Konto bankowe ROD "Stoczniowiec":

w PKO BP II/O Szczecin  

NR 37 1020 4795 0000 9702 0081 4095 

***

 Zarząd ROD "Stoczniowiec"  informuje, że 

firma asenizacyjna  PHU MIL-KON

dysponuje małymi pojazdami o ciężarze do 3,5 t. oraz wężami ssawnymi o długości od 25 m do 36 m

umożliwiającymi opróżnienie szamb z działek położonych w głębi alejek.

Cena wywozu: 158,00 zł/m3

Podobna usługa w MPO

Przy odbiorze ilości mniejszej niż 4,5 m3

obowiązuje ryczałt 158,00 zł/m3 brutto.

(!) MPO nie dysponuje małymi samochodami asenizacyjnymi (do 5 ton).

  ***

POCZTA

 

 

Contribute!
Books!
Shop!


Projekt: REMISOFT: Naprawa laptopow, komputerow, internet szczecin tel. 669 858 557 Dla dzialkowcow Stoczniowca taniej .